നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് ലാബും കമ്പനി വിലയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഫാര്‍മസിയും അഭയം - ശാന്തിഭവന്റെ ചേര്‍പ്പ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തില്‍

നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് ലാബും കമ്പനി വിലയ്ക്ക് മരുന്നുകൾ ലഭിക്കുന്ന ഫാര്‍മസിയും അഭയം - ശാന്തിഭവന്റെ ചേര്‍പ്പ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തില്‍

അഭയം - ശാന്തിഭവന്‍ പാലിയേറ്റീവ് ആന്റ് മെഡിക്കല്‍ സെന്ററിന്റെ ചേര്‍പ്പ് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രത്തില്‍ നോൺ-പ്രോഫിറ്റ്  ലാബും നോൺ-പ്രോഫിറ്റ് ഫാര്‍മസി സേവനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു. പല്ലിശ്ശേരി പള്ളി വികാരി റവ. ഫാ. മേജോ മരോട്ടിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു. ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഹൈടെക് ലാബിലാണ് പരിശോധനകള്‍ നടത്തുന്നത്. ലാഭമെടുക്കാതെയുള്ള തീരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ലാബില്‍ പരിശോധനകള്‍ നടത്താനാവും. അതുപോലെ കമ്പനി വിലയ്ക്കാണ് ബ്രാന്റഡ് മരുുകളും ജനറിക് മരുന്നുകളും ഫാര്‍മസികളില്‍ നിന്നു വിതരണം ചെയ്യുത്. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുതിന് വേണ്ട കിറ്റും മരുുകളുമെല്ലാം കമ്പനി വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും.


Ready to do something wonderful in life?

Your contributions, big or small, is about to bring joy and relief to thousands of human beings. Be with us in this journey and let us do great things together.

Fellowships Donations

Are you ready to volunteer?

Join our team today and let us bring a thousand smiles together